اخذ اقامت ترکیه

اخذ اقامت ترکیه تنها با ۳۰۰ لیر و در کوتاهترین زمان، توسط کارشناسان ما

اخذ اقامت ترکیه
اخذ اقامت ترکیه

اخذ اقامت ترکیه

اخذ اقامت ترکیه ، یک ساله و دو ساله توریستی، کاری و دانشجویی و سایر

انواع اقامت ترکیه

ماده ۳۰ قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی شش نوع اجازه اقامت پیش بینی گردیده است.

۱ - اجازه اقامت کوتاه مدت در ماده ۳۱ الی ۳۳ قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، مقررات اجازه اقامت کوتاه مدت تنظیم گردیده است. همچنین در ماده ۲۸ و ۲۹ آئین نامه اجرائی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، مقررات اجازه اقامت کوتاه مدت تنظیم گردیده است. برای کدام اتباع خارجی اجازه اقامت کوتاه مدت تنظیم می گردد؟

۱- اتباع خارجی که با هدف تحقیقات علمی به کشور آمده اند؛ در صورتی که فرد با این هدف درخواست اجازه اقامت نماید و مشمول دریافت اجازه برای تحقیقات علمی گردد، از نهاد و سازمان مرتبط با تحقیقات علمی (وزارت فرهنگ و گردشگری، وزارت نیرو، دانشگاه ها و غیره،) باید مجوز دریافت نموده و در صورتی که مشمول دریافت مجوز نگردند، می بایست اظهارنامه ای در رابطه با موضوع تحقیق ارائه دهد.

۲- اتباع خارجی که در ترکیه دارای املاک و مستغلات می باشند؛ اتباع خارجی که دارای املاک و مستغلات در ترکیه می باشند، در صورتی که جهت اجازه اقامت مراجعه نمایند، ملک مورد نظر باید مسکونی بوده و برای این هدف مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در صورتی که اعضاء خانواده در ملک مورد بحث دارای سهم و حق مالکیتی باشند، اعضاء خانواده نیز بدین ترتیب می توانند برای اجازه اقامت مراجعه نمایند.

   3- اتباع خارجی که قصد تاسیس کار و یا ارتباط تجاری دارند؛ اتباع خارجی که قصد تاسیس کار و یا ارتباط تجاری دارند در صورتی که درخواست اجازه اقامت بیش از سه ماه نمایند، ازآنها دعوت نامه و یا مدارک مشابه تنظیم شده از سوی شرکت و یا شخصی که با آن تماس برقرار خواهند نمود، خواسته خواهد شد.

۴- اتباع خارجی که قصد شرکت در برنامه آموزشی ضمن خدمت را دارند؛ اجازه های اقامت با این هدف، بر اساس مدارک و اطلاعات در خصوص محل، مدت و محتوای آموزشی که از سوی سازمان و یا نهاد ارائه دهنده آموزش ضمن خدمات ارائه خواهد گردید، برای مدت آموزش صادر خواهد گردید.

۵- اتباع خارجی که با اهداف آموزشی در چارچوب برنامه تبادل دانشجو و یا تفاهم نامه هایی که ترکیه طرف آن می باشد و موارد مشابه به کشور آمده اند؛ از اتباع خارجی که با این هدف درخواست اجازه اقامت نموده اند، ارائه برگه و اطلاعاتی که از سازمان مربوطه دریافت خواهد گردید، خواسته خواهد شد. مدت اجازه اقامت نمی تواند بیشتر از مدت آموزش و اهداف مشابه باشد. در رابطه با دانشجویانی که در قالب برنامه تبادل دانشجو (اراسموس، مولانا، فارابی و غیره.) آمده اند؛ از کسانی که از تاریخ اولین ثبت نام ظرف سه ماه درخواست بیمه بهداشت و درمان عمومی نموده باشند، مجددا بیمه بهداشت و درمان خواسته نخواهد شد. اما از کسانی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ثبت نام مراجعه ننموده و حق بیمه بهداشت و درمان عمومی را از دست دهند، بیمه بهداشت و درمان خصوصی خواسته خواهد شد.

۶- اتباع خارجی که با هدف گردشگری اقامت خواهند داشت؛ در این راستا اظهارات اتباع خارجی که با این هدف درخواست اجازه اقامت نموده اند، در خصوص برنامه سفر ایشان (مانند اینکه در کشور در کجا، چه زمانی و برای چه مدت خواهند ماند) ارزیابی خواهد گردید. در صورت لزوم ارائه مدارک و اطلاعات خواسته خواهد شد.

۷- اتباع خارجی که درمان خواهند گردید به شرط آنکه فاقد هریک از بیماریهایی که برای سلامت عمومی تهدید به شمار می آید، باشند؛ از اتباع خارجی که با این هدف به ترکیه آمده اند، برگه پذیرش ایشان از بیمارستان های دولتی و خصوصی خواسته خواهد شد. از کسانی که مدارک مربوط به پرداخت تمامی هزینه درمان خود را ارائه نمایند، بیمه بهداشت و درمان درخواست نخواهد گردید. اجازه اقامت متناسب با مدت درمان تنظیم خواهد گردید. از اتباع خارجی که در طول درمان هزینه های اسکان، معاش و یا هزینه مرتبط با درمان ایشان از سوی سازمان و نهادهای دولتی پرداخت می گردد، بیمه بهداشت و درمان معتبر و اثبات وضعیت مالی طلب نخواهد گردید. در صورت لزوم از بیمارستان مربوطه و سازمان و نهادهای دولتی ممکن است برگه و اطلاعات در رابطه با درمان فرد خارجی خواسته شود. امور مربوط به اجازه اقامت همراهان اتباع خارجی که با هدف درمان در قالب تفاهمنامه های همکاری بهداشتی موجود به کشور آمده اند (اگر در تفاهمنامه در رابطه با همراه حکم جداگانه ای وجود نداشته باشد)، بر اساس احکام عمومی انجام خواهد گرفت.   همچنین بر اساس ماده ۱۴ پیوست قانون پایه خدمات بهداشتی به شماره ۳۳۵۹، در خصوص اتباع خارجی که به کشور ما آمده اند، از همراهان که نباید بیش از دو نفر باشند، در مراجعات جهت اجازه اقامت، بیمه بهداشت و درمان معتبر درخواست نخواهد گردید.

۸- اتباع خارجی که باید بر اساس درخواست و تصمیم مقامات قضایی و یا اداری در ترکیه اقامت نماید؛ مدت اجازه اقامتی که با این هدف تنظیم می گردد، با درنظر گرفتن مدتی که در تصمیم و یا درخواست ذکر گردیده است تنظیم خواهد گردید.


۹-اتباع خارجی که شروط لازم برای اجازه اقامت خانوادگی را از دست داده و اقامت آنها به اقامت کوتاه مدت تبدیل خواهد گردید؛


۱۰- اتباع خارجی که قصد شرکت در دوره های آموزش زبان ترکی را دارند؛ به اتباع خارجی که با این هدف درخواست اجازه اقامت نموده و در سازمانی که دارای صلاحیت ارائه آموزش زبان ترکی می باشد ثبت نام نموده است، حداکثر دو مرتبه اجازه اقامت داده خواهد شد. اگر مدت دوره آموزشی کمتر از یکسال باشد، مدت اجازه اقامت نمی تواند بیشتر از مدت دوره آموزشی باشد. نهاد ارائه دهنده دوره آموزشی موظف است که وضعیت شروع به آموزش و حضور و غیاب فرد خارجی که برای آموزش زبان ترکی ثبت نام نموده است را به اداره استانی اطلاع دهد.


۱۱- اتباع خارجی که به واسطه نهادهای دولتی قصد آموزش، تحقیق، کارآموزی و شرکت در دوره های آموزشی در ترکیه را دارند؛ اجازه اقامتی که با این هدف تنظیم می گردد، نمی تواند بیش از یکسال باشد. از اتباع خارجی که هزینه های اسکان، معاش و یا هزینه مرتبط با درمان ایشان از سوی سازمان های دولتی پرداخت می گردد، بیمه بهداشت و درمان معتبر و اثبات وضعیت مالی طلب نخواهد گردید. ممکن است از سازمان ها مدارک و اطلاعات درخواست گردد.


۱۲-اتباع خارجی که ظرف شش ماه از تاریخ فارغ التحصیلی خود از آموزش عالی در ترکیه مراجعه نموده اند؛ به اتباع خارجی که با این هدف درخواست اجازه اقامت نموده اند، در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ فارغ التحصیلی خود مراجعه نمایند، تنها برای یک مرتبه حداکثر برای یکسال اجازه اقامت داده خواهد شد.


۱۳- افرادی که قصد کار در ترکیه را ندارند اما در قالب و مقدار تعیین شده از سوی هیئت وزرا قصد سرمایه گذاری دارند و همسر خارجی وی و همچنین فرزند خود وی و یا فرزند همسر وی که زیر هجده سال بوده و نیاز به مراقبت دارد؛ برای اتباع خارجی که با این هدف قصد دریافت اجازه اقامت دارند، اجازه اقامت حداکثر با اعتبارهای پنج ساله تنظیم می گردد. با تغییری که قانون نیروی کار بین المللی به شماره ۶۷۳۵ در قانون شماره ۶۴۵۸ ایجاد نمود، تشویق اتباع خارجی که به اقتصاد کشور کمک می نمایند و تسهیل امور اجازه اقامت این اتباع خارجی هدف گذاری گردیده است.


۱۴-اتباع خارجی شهروند جمهوری ترک قبرس شمالی، به اتباع خارجی که با این هدف درخواست اجازه اقامت نموده اند حداکثر برای مدت پنج ساله اجازه اقامت صادر می گردد. اجازه اقامت کوتاه مدت برای مدت های چند ساله قابل تنظیم می باشد؟ اجازه اقامت کوتاه مدت به غیر از برای اتباع خارجی ذکر شده در ماده های ۱۳ و ۱۴ فوق، در هر مرتبه حداکثر برای مدت دو سال قابل تنظیم می باشد. شروط لازم برای اجازه اقامت کوتاه مدت چیست؟ برای تنظیم اجازه اقامت کوتاه مدت، اتباع خارجی باید دارای شروط ذکر شده در ماده ۳۲ قانون باشند. - ارائه مدارک و اطلاعات نشان دهنده هدف از اقامت در ترکیه، - مشمول ماده ۷ قانون مذکور نبودن، - دارا بودن شرایط اسکان متناسب با استانداردهای ایمنی و بهداشتی عمومی - در صورتی که خواسته شود, ارائه برگه سوء سابقه تنظیم شده از سوی مقامات کشور ی که فرد خارجی تبعه آن می باشد و یا به صورت قانونی در آن اقامت دارد، - ارائه آدرس محل اقامت در ترکیه. دلایل رد، ابطال و عدم تمدید اجازه اقامت چیست؟ - در صورتی که یک و یا چند شرط مورد نیاز برای اجازه اقامت کوتاه مدت به جای آورده نشود و یا از بین برود، - در صورت تثبیت این امر که اجازه اقامت برای اهدافی غیر از اهداف صدور اجازه اقامت استفاده شده باشد، - در صورتی که در خصوص وی حکم اخراج از کشور و یا ممنوعیت ورود به کشور وجود داشته باشد، - نقض مقررات از جهت مدت اقامت در خارج از کشور، در این شرایط اجازه اقامت داده نخواهد شد، و در صورتی که داده شده باشد باطل خواهد گردید و در صورت اتمام مدت آن تمدید نخواهد گردید. ۲ - اجازه اقامت خانوادگی در ماده ۳۴ الی ۳۷ قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره ۶۴۵۸، مقررات اجازه اقامت خانوادگی تنظیم گردیده است. همچنین در ماده ۳۰ و ۳۴ آئین نامه اجرائی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، مقررات اجازه اقامت خانوادگی تنظیم گردیده است. برای کدام اتباع خارجی اجازه اقامت خانوادگی تنظیم می گردد؟ در خصوص شهروندان ترکیه، افرادی که مشمول ماده ۲۸ قانون شماره ۵۹۰۱ می گردند و یا دارای یکی از انواع اجازه اقامت بوده و پناهجویان و دارندگان وضعیت حفاظت ثانوی برای ؛ الف) همسر خارجی وی، ب) فرزند خارجی زیر هجده سال خود و یا همسری وی، ج) فرزند خارجی نیازمند مراقبت خود و یا همسری وی، اجازه اقامت خانوادگی داده خواهد شد. در صورتی که فرد خارجی که درخواست اجازه اقامت خانوادگی نموده است، دارای بیش از یک همسر باشد، تنها برای یکی از همسران اجازه اقامت خانوادگی تنظیم خواهد گردید. اما برای تمام فرزندان فرد خارجی، اجازه اقامت صادر خواهد گردید. در درخواست اجازه اقامت خانوادگی برای کودکان، در صورتی پدر و یا مادر دارای حق حضانت در خارج از کشور باشد، اخذ رضایت آنها الزامی می باشد. اجازه اقامت خانوادگی، بدون نیاز به اجازه اقامت دانشجویی حق آموزش در مراکز آموزشی ابتدائی و راهنمایی را تا سن هجده سالگی تامین می نماید. اتباع خارجی دارنده اجازه اقامت خانوادگی، در شرایط زیر می توانند درخواست اجازه اقامت کوتاه مدت نمایند: - در صورت طلاق فردی که با شهروند ترک ازدواج کرده بوده و با اجازه اقامت خانوادگی حداقل برای مدت ۳ سال اقامت داشته، (اما از اشخاصی که با حکم دادگاه ثابت گردد که قربانی خشونت درون خانواده می باشند، شرط اقامت برای مدت سه سال با اجازه اقامت خانوادگی طلب نخواهد گردید.) - فردی که در صورت فوت پشتیبان، با اجازه اقامت وابسته به پشتیبان در ترکیه اقامت دارد، - افرادی که حداقل سه سال با اجازه اقامت خانوادگی در کشور ما اقامت نموده و به سن هجده سال کامل رسیده اند، اجازه اقامت خانوادگی برای مدت های چند ساله قابل تنظیم می باشد؟ - اجازه اقامت خانوادگی در هر مرتبه حداکثر برای مدت سه سال قابل تنظیم می باشد. - اجازه اقامت خانوادگی تحت هیچ شرایطی نمی تواند بیشتر از اجازه اقامت حامی باشد. شروط لازم برای اجازه اقامت خانودگی چیست؟ برای تنظیم اجازه اقامت خانوادگی، اتباع خارجی باید دارای شروط ذکر شده در ماده ۳۵ قانون باشند. به جای آوردن شروط خواسته شده از حامی، (فرد حامی؛ داشتن بیمه بهداشت و درمان معتبر که تمام اعضای خانواده را پوشش داد، داشتن درآمد ماهانه به صورتی که سهم هر فرد خانواده کمتر یک سوم حداقل دستمزد نباشد، ارائه برگه سوء سابقه که نشان دهنده این امر باشد که در پنج سال اخیر جرمی که بر نظم خانواده اثر بگذارد مرتکب نگردیده است، حداقل یک سال در ترکیه اقامت داشته باشد و آدرس وی در سیستم ثبت آدرس ثبت شده باشد) - به جای آوردن شروط لازم برای افرادی که با هدف ماندن در کنار حامی، درخواست اجازه اقامت خانوادگی نموده اند، (ارائه مدارک و اطلاعات حامی در ارتباط با هدف اقامت در کشور، نشان دادن قصد زندگی با افراد تعیین شده و ماهیت زندگیشان، بالاتر از هجده سال بودن همسر وی، مشمول ماده ۷ قانون مذکور بودن، عدم ازدواجشان تنها به دلیل اخذ اقامت) دلایل رد، ابطال و یا عدم تمدید اجازه اقامت خانوادگی؟ - در صورتی که شروط مورد نیاز برای اجازه اقامت خانوادگی به جای آورده نشود و یا از بین برود، - در صورت تثبیت این امر که اجازه اقامت خانوادگی برای اهدافی غیر از اهداف صدور اجازه اقامت استفاده شده باشد، - در صورتی که در خصوص وی حکم اخراج از کشور و یا ممنوعیت ورود به کشور وجود داشته باشد، در این شرایط اجازه اقامت خانوادگی داده نخواهد شد، و در صورتی که داده شده باشد باطل خواهد گردید و در صورت اتمام مدت آن تمدید نخواهد گردید. ۳ - اجازه اقامت دانشجویی در ماده ۳۸ الی ۴۱ قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره ۶۴۵۸، مقررات اجازه اقامت دانشجویی تنظیم گردیده است. همچنین در ماده ۳۵ و ۳۹ آئین نامه اجرائی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، مقررات اجازه اقامت دانشجویی تنظیم گردیده است. برای کدام اتباع خارجی اجازه اقامت دانشجویی تنظیم می گردد؟ به اتباع خارجی که فاقد اجازه اقامت خانوادگی بوده و قصد تحصیل در دور ه آموزشی ابتدایی و یا راهنمایی را دارند (اتباع خارجی دارنده اجازه اقامت خانوادگی که قصد تحصیل در دوره ابتدایی و راهنمایی را دارند تا سن ۱۸ سالگی بدون نیاز به اخذ اجازه اقامت می توانند به تحصیل خود ادامه دهند. اما دانش آموزانی که ۱۸ سال خود را تکمیل نموده و هنوز در حال تحصیل در دوره راهنمایی می باشد، باید اجازه اقامت دریافت نمایند.) اتباع خارجی که در کشور ما در یک مرکز آموزش عالی در سطح کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، آموزش تخصصی پزشکی (TUS)، آموزش تخصصی دندانپزشکی (DUS) آموزش خواهند دید، اجازه اقامت دانشجویی داده خواهد شد. اجازه اقامت دانشجویی، تنها حق حامی بودن برای مراجعه جهت اجازه اقامت همسر و فرزندان فراهم می آورد. برای سایر نزدیکان در خصوص اخذ اجازه اقامت هیچگونه حقی فراهم نمی آورد. اجازه اقامت دانشجویی برای مدت های چند ساله قابل تنظیم می باشد؟ اگر دوره آموزشی دانشجوی خارجی کمتر از یکسال می باشد، مدت اجازه اقامت نمی تواند بیشتر از دوره آموزشی باشد. به اتباع خارجی که به واسطه سازمان و نهادهای دولتی به ترکیه آمده و آموزش خواهند دید، در طول مدت آموزش، اجازه اقامت داده خواهد شد. برای اتباع خارجی که در دوره ابتدایی و راهنمایی آموزش خواهند دید و سرپرستی هزینه های آنها از سوی فردی حقیقی و یا حقوقی بر عهده گرفته شده است، با ارائه رضایتنامه از سوی ولی و یا سرپرست قانونی وی، برای طول مدت تحصیل اجازه اقامت های یک ساله صادر گردیده و قابل تمدید می باشد. شروط لازم برای اجازه اقامت دانشجویی چیست؟ برای تنظیم اجازه اقامت دانشجویی، اتباع خارجی باید دارای شروط ذکر شده در ماده ۳۹ قانون باشند. - ارائه مدارک و اطلاعات حامی، نشان دهنده هدف از اقامت در ترکیه (ماده ۳۸ قانون)، - مشمول ماده ۷ قانون مذکور نبودن، - ارائه آدرس محل اقامت در ترکیه. بیمه بهداشت و درمان برای اجازه اقامت دانشجویی بر اساس احکام قانون بیمه های اجتماعی و قانون بیمه بهداشت و درمان عمومی، از دانشجویان خارجی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ اولین ثبت نام جهت بیمه بهداشت و درمان عمومی مراجعه نمایند، بیمه بهداشت و درمان جداگانه خواسته نخواهد شد. اما از کسانی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ثبت نام مراجعه ننموده و حق بیمه بهداشت و درمان عمومی را از دست دهند، بیمه بهداشت و درمان خصوصی خواسته خواهد شد. امور مربوط به تغییر دانشگاه، دانشکده و یا رشته دانشجویان آموزش عالی الف) در صورت تغییر دانشکده و یا رشته در همان مرکز آموزشی و یا تغییر مرکز آموزشی در همان استان، به شرط آنکه در تحصیل وقفه ای ایجاد نگردد و در موعد مقرر اطلاع داده شود، اجازه اقامت موجود، همچنان معتبر خواهد بود. اگر مدت اجازه اقامت از مدت تحصیل کوتاه تر باشد، هنگامی که اجازه اقامت پایان یافت به میزان مدت تحصیل تمدید خواهد گردید. ب) در صورتی که ادامه تحصیل در شهر دیگری ادامه خواهد یافت، از سوی استانداری استانی که تحصیل در آن ادامه می یابد، اجازه اقامت موجود قطع گردیده و تا زمان تحصیل جدید، اجازه اقامت تنظیم خواهد گردید. حق اشتغال دانشجویان تمامی دانشجویان کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که در ترکیه در حال تحصیل می باشند، به شرط دریافت اجازه کار، می تواند کار کنند. اما حق اجازه کار برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی پس از سال اول فراهم می گردد. مراجعات جهت اجازه کار به وزارت کار و تامین اجتماعی صورت می پذیرد. دلایل رد، ابطال و عدم تمدید اجازه اقامت دانشجویی چیست؟ - در صورتی که شروط لازم برای تنظیم اجازه اقامت دانشجویی فراهم نگردد و یا از بین برود، - ثابت گردد که قصد ادامه تحصیل ندارد، - در صورت تثبیت این امر که اجازه اقامت دانشجویی برای اهدافی غیر از اهداف صدور اجازه اقامت استفاده شده باشد، - در خصوص وی حکم بر اخراج از کشور و یا ممنوعیت ورود به ترکیه وجود داشته باشد، در این شرایط اجازه اقامت داده نخواهد شد، و در صورتی که داده شده باشد باطل خواهد گردید و در صورت اتمام مدت آن تمدید نخواهد گردید. ۴- اجازه اقامت بلند مدت در ماده ۴۲ الی ۴۵ قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره ۶۴۵۸، مقررات اجازه اقامت بلند مدت تنظیم گردیده است. همچنین در ماده ۴۰ و ۴۳ آئین نامه اجرائی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، مقررات اجازه اقامت بلند مدت تنظیم گردیده است. برای کدام اتباع خارجی اجازه اقامت بلند مدت تنظیم می گردد؟ - به اتباع خارجی که که در ترکیه برای مدت حداقل هشت سال بدون وقفه با اجازه اقامت، اقامت داشته اند و یا دارای شروط تعیین شده از سوی سازمان سیاست های مهاجرتی باشند، با تائید وزارت خانه می تواند از سوی استانداری ها برای آنها اجازه اقامت بلند مدت صادر گردد. - برای پناهجویان، پناهجویان مشروط و دارندگان وضعیت حفاظت ثانوی، اجازه اقامت بشردوستانه و حفاظت موقت حق مراجعه جهت اجازه اقامت بلند مدت تعیین نگردیده است. اجازه اقامت بلند مدت برای مدت های چند ساله قابل تنظیم می باشد؟ اجازه اقامت بلند مدت به صورت نامحدود تنظیم می گردد. شروط لازم برای اجازه اقامت بلند مدت چیست؟ برای تنظیم اجازه اقامت بلند مدت، اتباع خارجی باید دارای شروط ذکر شده در ماده ۴۳ قانون باشند. - اقامت در ترکیه برای مدت هشت سال بدون وقفه با اجازه اقامت (در محاسبه هشت سال بدون وقفه، بر اساس ماده ۳۸ قانون مدت زمانی که با اجازه اقامت دانشجویی حضور داشته نصف و الباقی اجازه های اقامت به طور کامل حساب خواهد گردید)، - عدم دریافت کمک های اجتماعی در سه سال اخیر، - داشتن درآمد منظم و مکفی که گذران زندگی خود و خانواده وی (در صورت وجود) را تامین نماید، - داشتن بیمه بهداشت و درمان معتبر، - نباید فرد خارجی به عنوان تهدیدی برای نظم عمومی و امنیت عمومی به شمار آید (به غیر از اتباع خارجی که سازمان سیاست های مهاجرت مناسب بداند) حقوق ناشی از اجازه اقامت بلند مدت اتباع خارجی که دارنده اجازه اقامت بلند مدت می باشند؛ به غیر از وظیفه خدمت سربازی، حق انتخاب و انتخاب شدن (شرکت در رای گیری)، اشتغال به عنوان مامور دولت و واردات خودرو به صورت معاف و مقررات درج شده در قانون ویژه، با محفوظ باقی ماندن حقوق مربوط به تامین اجتماعی، همانند شهروندان ترکیه دارای سایر حقوق می باشد. دلایل رد، ابطال و عدم تمدید اجازه اقامت بلند مدت چیست؟ - در صورتی که فرد برای نظم عمومی و امنیت عمومی تهدیدی جدی به شمار آید، - در صورتی که به غیر از مسائلی مانند سلامتی، آموزش و خدمت اجباری در کشور خود، بنابر دلایل دیگر برای مدت بیش از یک سال خارج از ترکیه باشد، در این شرایط اجازه اقامت بلند مدت باطل خواهد گردید. باطل نمودن اجازه اقامت بلند مدت از سوی استانداری های انجام می گیرد. مراجعه مجدد اتباع خارجی که اجازه اقامت بلند مدت آنها باطل گردیده است. مراجعه مجدد برای اجازه اقامت بلند مدت که باطل گردیده است، در خارج از کشور از طریق کنسولگری ها، در داخل کشور نیز از طریق استانداری استانی که فرد خارجی در آن اقامت دارد و یا بر اساس اصول مراجعه که از سوی اداره کل تعیین گردیده است انجام خواهد گرفت. در مراجعات مجدد، شرط هشت سال اقامت بدون وقفه با اجازه اقامت در ترکیه دوباره خواسته نخواهد شد، مراجعات با اولویت ارزیابی خواهد گردید و حداکثر ظرف یک ماه نتیجه آن اعلام خواهد گردید. اتباع خارجی که اجازه اقامت بلند مدت آنها به دلیل اقامت بی وقفه بیش از یکسال در خارج از ترکیه به علت مسائلی غیر از سلامتی، آموزش و خدمت و وظیفه اجباری در کشور خود، باطل گردیده باشد، برای کسب این اجازه اقامت می توانند دوباره مراجعه نمایند. ۵ - اجازه اقامت بشر دوستانه مقررات اجازه اقامت بشردوستانه در ماده ۴۶ و ۴۷ قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره ۴۵۸ تنظیم گردیده است. همچنین مقررات اجازه اقامت بشردوستانه در ماده ۴۴آئین نامه اجرایی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی ذکر گردیده است. برای کدام اتباع خارجی اجازه اقامت بشردوستانه تنظیم می گردد؟ - در صورتی که برای کودک مزایای بسیاری به همراه داشته باشد، - در صورتی که در خصوص ایشان حکم به اخراج از کشور و یا ممنوعیت ورود به ترکیه صادر گردیده باشد و این اتباع خارجی از کشور اخراج نگردند و یا خارج شدن آنها از ترکیه معقول و ممکن نباشد. در صورتی که بر اساس ماده ۵۵ قانون در خصوص فرد خارجی حکم به اخراج از کشور صادر نگردیده باشد، - در صورتی که بر اساس ماده ۵۳، ۷۲ و ۷۷ قانون در برابر امور انجام گرفته به مراجع قضایی مراجعه گردد، - در جریان ادامه امور بازگرداندن فرد مراجعه کننده به اولین کشوری که بدان پناهنده شده بود و یا به کشور ثالث، - در صورتی که به فرد خارجی به دلیل مسائل اضطراری و یا جهت حفظ منافع کشور و یا از جهت امنیت عمومی و نظم عمومی باید وارد ترکیه گردیده و به اقامت وی در ترکیه اجازه داده شود اما به دلیل وجود موانع در صدور اجازه اقامت امکان دریافت سایر انواع اجازه های اقامت را نیز نداشته باشد، - در صورت وجود شرایط فوق العاده، اجازه اقامت بشردوستانه تنظیم خواهد گردید. اجازه اقامت بشردوستانه برای مدت های چند ساله قابل تنظیم می باشد؟ اجازه اقامت بشر دوستانه، به شرط آنکه در هر مرتبه حداکثر یکساله باشد و از وزارتخانه تائیدیه اخذ گردد، از سوی استانداری ها ارائه و تمدید می گردد. شروط لازم برای اجازه اقامت بشردوستانه چیست؟ در اجازه اقامت بشر دوستانه، شرایط لازم برای صدور سایر انواع اجازه اقامت، طلب نخواهد گردید. دلایل رد، ابطال و عدم تمدید اجازه اقامت بشردوستانه چیست؟ اجازه اقامت بشردوستانه به شرط تائید وزارتخانه، در صورت از میان رفتن شروطی که برای اخذ اجازه اقامت لازم می باشد، از سوی استانداری باطل گردیده و تمدید نمی گردد. سایر موارد در رابطه با اجازه اقامت بشردوستانه اتباع خارجی که اجازه اقامت بشردوستانه دریافت نموده اند، موظف اند از تاریخ اعطاء اجازه اقامت، حداکثر ظرف مدت بیست روز در سیستم ثبت آدرس، آدرس خود را ثبت نمایند. اشخاصی که دارای اجازه اقامت بشر دوستانه می باشند، در طول مدتی که دارای این اجازه اقامت می باشند، به غیر از اجازه اقامت بلند مدت، در صورتی که دارای شرایط لازم برای سایر انواع اجازه اقامت باشند، می توانند برای یکی از آنها اقدام نمایند. مدت زمان اقامتی که با اجازه اقامت بشردوستانه سپری می گردد، در مجموع مدت زمان اقامت پیشبینی شده در قانون حساب نخواهد گردید. ۶ - اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان مقررات اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان در ماده ۴۸ و ۴۹ قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره ۶۴۵۸ تنظیم گردیده است. همچنین مقررات اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان در ماده ۴۵ و ۴۶ آئین نامه اجرایی قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی ذکر گردیده است. برای کدام اتباع خارجی اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان تنظیم می گردد؟ برای اتباع خارجی که قربانی تجارت انسان می باشند و یا احتمال بسیار قوی وجود دارد که قربانی تجارت انسان گردند، اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان تنظیم می گردد. مدت زمان اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان چقدر است؟ اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان، از سوی استانداری ها با مدت سی روزه تنظیم می گردد. اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان حداکثر برای مدت های شش ماهه تمدید می گردد، اما مجموع این مدت ها نباید بیش از سه سال باشد. شروط لازم برای اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان چیست؟ در اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان، شرایط لازم برای صدور سایر انواع اجازه اقامت، طلب نخواهد گردید. دلایل رد، ابطال و عدم تمدید اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان چیست؟ - ثابت گردد که فرد خارجی با خواست و اراده خود با فاعلین جرم دوباره ارتباط برقرار نموده است، - مسئولیت های تعیین شده را رعایت ننماید، - فهمیده شود که فرد خارجی، یک قربانی نمی باشد در این شرایط اجازه اقامت قربانیان تجارت انسان باطل می گردد. اما در صورتی که ثابت گردد شرایط ذکر شده در فوق را بنابر دلایلی از قبیل اجبار، از روی ترس، خشونت و تهدید و خارج از اراده وی صورت گرفته است، اجازه اقامت باطل نخواهد گردید.


سوال های متداول​

هر ایرانی مجاز است  هر ۱۸۰ روز ۹۰ روز در خاک ترکیه بماند ، چنانچه بیش از ۹۰ روز در این کشور باشد موقع خروج جریمه به ایشان تعلق می گیرد . چنانچه شخص جریمه را پرداخت ننموده و خروج نماید از کشور ترکیه به مدت ۱ تا ۵ سال دیپورت شده و اجازه ورود به این کشور را نخواهد داشت . در صورت پرداخت جریمه در مبادی خروجی می تواند دوباره به ترکیه برگردد بشرطی که ظرف ۱۰ روز اقدام به گرفتن راندوو جهت اقامت نماید . این شرط برای یکبار قابل دسترسی هست و بار دوم شخص علیرغم پرداخت جریمه دیپورت خواهد شد. ( به این امکان کد قانونی V84  گفته می شود)

میزان جریمه از فرمول ذیل بدست می آید : 

برا ی افراد بالای ۱۸ سال   ماه اول ۵۰ دلار + ۷۲ لیر و ماههای بعد هر ماه ۱۰ دلار

برای افراد زیر ۱۸ سال ماه اول ۲۵ دلار +۷۲ لیر و ماههای بعد هر ماه ۱۰ دلار

کسانی که قبل از اتمام ۹۰ روز اقامت در ترکیه اقدام به گرفتن راندوو جهت اقامت نمایند بعد از اخذ راندوو تا زمانی که ۹۰ روزشان پر نشده باشد می توانند از ترکیه خارج و تا زمان راندوو در خارج از ترکیه باشند ولی در زمان راندوو بایستی در اداره مهاجرت حضور یابند . 

کسانی که ۹۰ روز اقامتشان تمام شده است علیرغم اینکه راندوو گرفته باشند نمی توانند از ترکیه خارج شوند . و در صورت خروج هم جریمه خواهند شد و هم راندوو باطل می شود.

کسانی که که راندوو گرفته باشند هیچ نگرانی بابت بیش از ۹۰ روز ماندن در ترکیه نداشته باشند.

توجه داشته باشید در زمان اخذ راندوو حضور فیزیکی شخص در خاک ترکیه الزامی است.

هر ایرانی مجاز است  هر ۱۸۰ روز ۹۰ روز در خاک ترکیه بماند ، چنانچه بیش از ۹۰ روز در این کشور باشد موقع خروج جریمه به ایشان تعلق می گیرد . چنانچه شخص جریمه را پرداخت ننموده و خروج نماید از کشور ترکیه به مدت ۱ تا ۵ سال دیپورت شده و اجازه ورود به این کشور را نخواهد داشت . در صورت پرداخت جریمه در مبادی خروجی می تواند دوباره به ترکیه برگردد بشرطی که ظرف ۱۰ روز اقدام به گرفتن راندوو جهت اقامت نماید . این شرط برای یکبار قابل دسترسی هست و بار دوم شخص علیرغم پرداخت جریمه دیپورت خواهد شد. ( به این امکان کد قانونی V84  گفته می شود)

میزان جریمه از فرمول ذیل بدست می آید : 

برا ی افراد بالای ۱۸ سال   ماه اول ۵۰ دلار + ۷۲ لیر و ماههای بعد هر ماه ۱۰ دلار

برای افراد زیر ۱۸ سال ماه اول ۲۵ دلار +۷۲ لیر و ماههای بعد هر ماه ۱۰ دلار

کسانی که قبل از اتمام ۹۰ روز اقامت در ترکیه اقدام به گرفتن راندوو جهت اقامت نمایند بعد از اخذ راندوو تا زمانی که ۹۰ روزشان پر نشده باشد می توانند از ترکیه خارج و تا زمان راندوو در خارج از ترکیه باشند ولی در زمان راندوو بایستی در اداره مهاجرت حضور یابند . 

کسانی که ۹۰ روز اقامتشان تمام شده است علیرغم اینکه راندوو گرفته باشند نمی توانند از ترکیه خارج شوند . و در صورت خروج هم جریمه خواهند شد و هم راندوو باطل می شود.

کسانی که که راندوو گرفته باشند هیچ نگرانی بابت بیش از ۹۰ روز ماندن در ترکیه نداشته باشند.

توجه داشته باشید در زمان اخذ راندوو حضور فیزیکی شخص در خاک ترکیه الزامی است.

مدارک مورد نیاز

برای اخذ اقامت ترکیه توریستی ۱ و ۲ ساله (برای خانواده )

 1. فرم ثبت نام در سایت سازمان مهاجرت ترکیه.
 2. ۴ قطعه عکس که در ۶ ماه گذشته گرفته شده باشند.
 3. بیمه درمانی شخص متقاضی به مدت درخواست اقامت.
 4. اجاره نامه رسمی تایید شده در نوتر ( محضر)
 5. پرداخت هزینه صدور کارت اقامت به دولت ترکیه.
 6. پاسپورت معتبر کشور مبدا و اعتبار کافی پاسپورت.

بخش اقامت شرکت مارس گلوبال با جمع آوری مدارک بالا و تکمیل پرونده اقامتی برای شما آسودگی خاطر را به ارمغان خواهد آورد.

با توجه به قوانین جدید اداره مهاجرت ترکیه لطفا برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

لیست قیمت بیمه درمانی ترکیه

شرکت های بیمه در ترکیه برای محدوده های سنی مختلف هزینه متفاوتی اخذ می‌کنند.

برای مشاهده لیست قیمت بیمه درمانی برای خارجیان در ترکیه از لینک زیر استفاده کنید.

با ما تماس بگیرید

شرکت مارس گلوبال با کادری مجرب و با تجربه آماده انجام کارهای اقامتی شما اعم از بیمه، ثبت نام آنلاین و تنظیم قرارداد اجاره و محضری کردن آن و … است.

۰۰۹۰۵۰۵۰۷۲۸۸۹۴

با ما در ارتباط باشید

با عضویت در کانال تلگرام و تعقیب اینستاگرام و فیسبوک ما از آخرین آفر هتل ها و اخبار کنسرت ها با خبر شوید.

 • بالاتر از میدان تکسیم، خیابان جمهوریت، روبروی هتل هیلتون، ساختمان شماره ۹۳، پلاک ۳، استانبول – ترکیه
 • ۰۰۹۰۲۱۲۲۳۴۳۰۳۰
 • ۰۰۹۰۲۱۲۲۳۴۳۰۳۱
 • ۰۰۹۰۲۱۲۲۳۴۹۷۹۴
 • ۰۰۹۰۵۳۷۷۷۹۰۲۲۶
 • ساعت کار هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۰ شب، حتی روزهای تعطیل